Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Tính thể tích của dung dịch K2Cr2O7 0,05M vừa đủ phản ứng với dung dịch chứa 0,06 mol H2SO4 trong môi trường dư.

Câu 9:

Tính thể tích của dung dịch O7 0,05M vừa đủ phản ứng với dung dịch chứa 0,06 mol trong môi trường dư.

Lời giải:

Ta có phương trình phản ứng :

+ + ( + + ( + O

0,01 ← 0,06 (mol)

= 0,2 lít = 200 (ml)