Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Người ta tổng hợp poli(metyl metacrylat) từ axit và ancol tương ứng qua hai giai đoạn là este hoá (hiệu suất 60%) và trùng hợp (hiệu suất 80%).

Câu 9:

Người ta tổng hợp poli(metyl metacrylat) từ axit và ancol tương ứng qua hai giai đoạn là este hoá (hiệu suất 60%) và trùng hợp (hiệu suất 80%).

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

b) Tính khối lượng axit và ancol cần dùng để thu được 1,2 tấn polime

Lời giải:

b) Nếu hiệu suất của các giai đoạn đều là 100% thì :

Để tạo ra 100 tấn polime cần 86 tấn axit và 32 tấn ancol.

= 60% . 80% =48%

1,2 tấn polime lượng axit cần dùng = 1,2.86/100 : 48% = 2,15 tấn

Khối lượng ancol cần dùng là: 1,2.32/100 : 48% = 0,80 tấn