Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Hợp chất X có công thức phân tử C6H14O6. Chất X có thể được điều chế từ glucozơ. X tác dụng với natri tạo ra hợp chất C6H8Na6O6, tác dụng với đồng(II) hiđroxit tạo ra phức đồng màu xanh lam, tác dụng với anhiđrit axetic tạo ra chất C18H26O12.

Câu 9:

Hợp chất X có công thức phân tử . Chất X có thể được điều chế từ glucozơ. X tác dụng với natri tạo ra hợp chất , tác dụng với đồng(II) hiđroxit tạo ra phức đồng màu xanh lam, tác dụng với anhiđrit axetic tạo ra chất . Hãy cho biết tên và công thức cấu tạo của X.

Lời giải:

X là sobitol