Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Hãy thay A1, A2 . . .A8 bằng những chất vô cơ thích hợp và hoàn thành các PTHH theo sơ đồ các chuỗi phản ứng sau :

Câu 9:

Hãy thay , . . . bằng những chất vô cơ thích hợp và hoàn thành các PTHH theo sơ đồ các chuỗi phản ứng sau :

(1) +

(2) +

(3) + + +

(4) + + +

(5) + +

Lời giải:

+ Lần lượt suy luận như sau :

Từ (2) và (4) : là Ca, O và là Fe hoặc

Từ (1) và (2) : chỉ có thể là , thứ tự là Fe, HCl hoặc HCl, Fe.

Từ (1) và (4) : là HCl ⟶

là Fe

Từ (3) : là HI

Fe + 2HCl →

+

2HI(k) + + + 2HCl

4HC1 + + O +

+ Ca + O