Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Dung dịch A có chứa CuSO4 và Fe2(SO4)3 a) Thêm Mg vào dung dịch A → dung dịch B có 3 muối tan.

Câu 9:

Dung dịch A có chứa (

a) Thêm Mg vào dung dịch A → dung dịch B có 3 muối tan.

b) Thêm Mg vào dung dịch A → dung dịch C có 2 muối tan.

Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

Lời giải:

a) Mg +( + (1)

Mg + → MgS04 + Cu (2)

Dung dịch B có 3 muối là , dư.

b) Dung dịch C có 2 muối tan là .