Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Dựa trên cơ sở hoá học nào để điéu chế nhôm oxit từ quặng boxit ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

Câu 9:

Dựa trên cơ sở hoá học nào để điéu chế nhôm oxit từ quặng boxit ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

Lời giải:

Quặng boxit gồm chủ yếu là , có lẫn các tạp chất là (cát). Việc tách nguyên chất ra khỏi các tạp chất dựa vào tính lưỡng tính của .

- Nghiền nhỏ quặng rồi cho vào dung dịch NaOH loãng, nóng :

+ 2NaOH → + O

Lọc bỏ không tan.

- Sục khí dư vào dung dịch :

+ + O → Al↓ +

Lọc lấy Al rồi nhiệt phân :

2Al + O