Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Đồng phân nào trong số các đồng phân mạch hở có công thức phân tử C2H4O2 tác dụng được với

Câu 9:

Đồng phân nào trong số các đồng phân mạch hở có công thức phân tử tác dụng được với

a) Dung dịch natri hiđroxit ?

b) Natri kim loại ?

c) Ancol etylic ?

d) Dung dịch / sinh ra Ag ?

Viết các phương trình hoá học minh hoạ

Lời giải:

Ứng với công thức phân tử có các công thức cấu tạo mạch hở sau : COOH (A) ; (B) ; CHO (C).

Tác dụng được với dung dịch natri hiđroxit : A và B.

COOH + NaOH → COONa + O

+ NaOH → HCOONa + OH

Tác dụng được với natri kim loại : A và C.

COOH + Na → COONa + ½

CHO + Na → CHO + ½

Tác dụng được với ancol etylic : A và C.

OH + COOH + O

OH + CHO → CHO + O

Tác dụng được với / sinh ra Ag : B và C.

+ + + 2Ag + + O

CHO + + + 2Ag + + O