Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Cho hỗn hợp 2 este X, Y đồng phân cấu tạo của nhau. Hóa hơi 4,4 g hỗn hợp thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 g khí oxi (ở cùng điều kiện).

Câu 9:

Cho hỗn hợp 2 este X, Y đồng phân cấu tạo của nhau. Hóa hơi 4,4 g hỗn hợp thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 g khí oxi (ở cùng điều kiện). Xà phòng hóa hoàn toàn 4,4 g hỗn hợp trên trong 100 g dung dịch NaOH 4% sau đó cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,75 g chất rắn và hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp nhau. Xác định X, Y và % khối lượng của chúng trong hỗn hợp

Lời giải:

Số mol hai este là 0,05 mol

Đặt công thức chung của 2 este X, Y là:

= 0,05 mol ⇒ = 0,05.40 = 2g

= 5,75 – 2 = 3,75g ⇒

⇒ 2 muối là HCOONa và COONa

2 este là:

Đặt số mol của X, Y là x và y

Ta có: x + y = 0,05 (1)

Hai muối HCOONa (x mol) và COONa (y mol) có khối lượng 3,75g

⇒ 68x + 82y = 3,75 (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = y = 0,025 mol

Hai este có cùng CTPT và cùng số mol nên mỗi este chiếm 50% về khối lượng