Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Cho các chất : MgCO3, MgO, Mg(OH)2, MgCl2, MgSO4. Hãy viết PTHH của các chuỗi phản ứng có thể xảy ra theo sơ đồ: A ⟶ B ⟶ C ⟶ D ⟶ E

Câu 9:

Cho các chất : , MgO, Mg, , . Hãy viết PTHH của các chuỗi phản ứng có thể xảy ra theo sơ đồ:

A ⟶ B ⟶ C ⟶ D ⟶ E

Lời giải:

Có nhiều chuỗi phản ứng phù hợp sơ đồ trên. Ví dụ :

MgO ⟶ ⟶ Mg

MgO ⟶ ⟶ Mg

⟶ MgO ⟶ ⟶ Mg

Mg ⟶ MgO ⟶