Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9-15: Nhận định nào dưới đây không đúng ?

Câu 9:

Nhận định nào dưới đây không đúng ?

A. Fe dễ nhường 2 electron ở phân lớp 4s trở thành ion và có thể nhường thêm 1 electron ở phân lớp 3d để trở thành ion

B. Fe là kim loại có tính khử trung bình : Fe có thể bị oxi hoá thành hoặc .

C. Khi tạo ra các ion Fe, nguyên tử Fe nhường electron ở phân lớp 4s trước phân lớp 3d.

D. Fe là kim loại có tính khử mạnh : Fe có thể bị oxi hoá thành hoặc

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 10:

Tính chất đặc biệt của Fe là:

A. nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.

B. dẫn điện yà dẫn nhiệt tốt.

C. kim loại nặng, dẻo, dễ rèn.

D. tính nhiễm từ

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 11:

Phương trình hoá học nào dưới đây viết sai ?

A. 3Fe +

B. 2Fe +

C. Fe +

D. 3Fe + +

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 12:

Nhận định nào dưới đây không đúng ?

A. Fe khử dễ dàng trong dung dịch HCl, loãng thành , Fe bị oxi hoá thành .

B. Fe bị oxi hoá bởi , đặc nóng thành .

C. Fe không tác dụng với đặc, nguội.

D. Fe khử được những ion kim loại đứng trước nó trong dãy điện hoá.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 13:

Fe tác dụng được với dung dịch muối theo phản ứng :Fe + là do:

A. mọi kim loại đều có thể tác dụng với dung dịch muối của nó.

B. Fe có thể khử ion xuống ion .

C. Ion có tĩnh oxi hoá mạnh hơn ion .

D. Ion có tính khử mạnh hơn Fe.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 14:

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HC1 20% thu được dung dịch Y. Nồng độ của trong dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của trong dung dịch Y là

A. 24,24%   B. 28,21%   C. 15,76%   D. 11,79%

Lời giải:

Đáp án: D

Gọi số mol Fe, Mg lần lượt là: x, y ⇒ = 2(x + y)

= +

= 56x + 24y + 73(x+y).100/20 – 2(x+y) = 419x + 387y (g)

Câu 15:

Cho các chất sau: (1) ; (2) ; (3) ; (4) đặc nguội. Khi cho Fe tác dụng với chất nào trong số các chất trên đều tạo được hợp chất trong đó sắt có hóa trị (III)

A. (1), (2)   B. (1), (2), (3)   C. (1), (3)   D. (1), (3), (4)

Lời giải:

Đáp án: D