Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Xác định các chất trong chuỗi phản ứng sau :

Câu 8:

Xác định các chất trong chuỗi phản ứng sau :

A + B → C + O

→ C + O + D

D+ A → B hoặc C

Biết D là hợp chất của cacbon. A, B, C là hợp chất của một kim loại, khi đốt nóng cho ngọn lửa màu vàng.

Lời giải:

A: NaOH   B:    C: D: