Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Trong số các chất đã được học, có bốn chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C3H7O2N vừa có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH, vừa có khả năng tác dụng với dung dịch HCl.

Câu 8:

Trong số các chất đã được học, có bốn chất hữu cơ có cùng công thức phân tử N vừa có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH, vừa có khả năng tác dụng với dung dịch HCl. Hãy viết công thức cấu tạo và tên của bốn hợp chất đó.

Lời giải:

Các công thức cấu tạo của hợp chất theo yêu cầu đề bài là: