Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Trình bày phương pháp hoá học để có thể tách riêng từng kim loại ra khỏi một dung dịch có chứa các muối :

Câu 8:

Trình bày phương pháp hoá học để có thể tách riêng từng kim loại ra khỏi một dung dịch có chứa các muối :

a) .

b) NaCl và .

Lời giải: