Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Thực hiện những biến đổi hoá học trong sơ đồ sau bằng cách viết phương trình hoá học của các phản ứng và nêu điều kiện của phản ứng (nếu có).

Câu 8:

Thực hiện những biến đổi hoá học trong sơ đồ sau bằng cách viết phương trình hoá học của các phản ứng và nêu điều kiện của phản ứng (nếu có).

Lời giải:

(1) 2Fe +

(2) + 3NaOH → Fe + 3NaCl

(3) 2Fe + ( + O

(4) Fe + 2HCl → +

(5) + Fe →

(6) +

(7) + 2NaOH → Fe + 2NaCl

(8) Fe + + O

(9) Fe + → Fe( + NO + O

(10) FeO + → Fe( + + O

(11) FeO + 2HCl → + O

(12) + → Fe( + 2AgCl↓

(13) 2Fe + (đ) → ( + +O

(14) ( + 6NaOH → 2Fe↓ +

(15) 2Fe + O

(16) + → 2Fe +