Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Cho ancol A tác dụng với axit B thu được este X. Làm bay hơi 8,6 g este X thu được thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 g khí oxi (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất).

Câu 8:

Cho ancol A tác dụng với axit B thu được este X. Làm bay hơi 8,6 g este X thu được thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 g khí oxi (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tìm công thức cấu tạo và tên gọi của A, B, X, biết A có phân tử khối lớn hơn B

Lời giải:

= 0,10 mol nên = 86 g/mol.

Vây X là este đơn chức với + = 42. Các căp giá trị có thể có:

MR MR1 1 (H) 41 (C3H5) 15 (CH3) 27 (CH2=CH) 29 (C2H5) 13 (CH) 27 (CH2=CH) 15 (CH3) X tạo ra từ ancol và axit nên X có công thức cấu tạo :CH= (I) hoặc = (II).

Vì A có phân tử khối lớn hơn B nên X có công thức cấu tạo (I).

→ A là =CH-OH (ancol anlylic)

B là HCOOH (axit fomic)

X là CH= ( anlyl fomat).