Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tính V

Câu 8:

Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm 0,8M và 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tính V

Lời giải:

Số mol các chất và ion như sau : Cu : 0,05 mol, : 0,12 mol, : 0,08 mol.

Sử dụng phương trình ion thu gọn, ta có :

3Cu + + + 3e → + 2NO + O

phản ứng hết ⟹ = 0,03 (mol).

= 0,672 (lít)