Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8-15: Nung nóng hỗn hợp gồm 10,8 g bột Al với 16 g bột Fe2O3 (không có không khí), nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng Al2O3 thu được là

Câu 8:

Nung nóng hỗn hợp gồm 10,8 g bột Al với 16 g bột (không có không khí), nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng thu được là

A. 8,16 g.   B. 10,20 g.

C. 20,40 g.   D. 16,32 g.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 9:

Đốt cháy bột Al trong bình khí dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn trong bình tăng 4,26 g. Khối lượng Al đã phản ứng là

A. 2,16 g.   B. 1,62 g.   C. 1,08 g.   D. 3,24 g.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 10:

Cho 4,005 g vào 1000 ml dung dịch NaOH 0,1M. Sau khi phản ứng xong thu được khối lượng kết tủa là

A. 1,56 g   B. 2,34 g

C. 2,60 g   D. 1,65 g.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 11:

Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp CuO và PbO cần 8,1 g kim loại nhôm sau phản ứng thu được 50,2 g hỗn hợp 2 kim loại. Giá trị của m là

A. 57,4.   B. 54,4.

C. 53,4.   D. 56,4.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 12:

Cho 16,2 g kim loại X (có hoá trị n duy nhất) tác dụng với 3,36 lít (đktc), phản ứng xong thu được chất rắn A. Cho A tác dụng hết với đung dịch HCl thấy có 1,2 g khí thoát ra. Kim loại X là

A. Mg.   B. Zn.

C. Al.   D. Ca.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 13:

Khi cho m gam Al tác dụng với dung dịch NaOH dư được X lít khí và khi cho cũng m gam Al tác dụng với loãng dư được y lít khí duy nhất (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Quan hệ giữa x và y là

A. x = 5y.   B. y = 5x.

C. x = y.   D. x= 2,5y.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 14:

Nhận định nào sau đây không đúng ?

A. Trong phản ứng của Al với dung dịch NaOH thì Al là chất khử và NaOH là chất oxi hoá.

B. Al có khả năng tác dụng với nước ngay ở điều kiện thường.

C. Al là kim loại có tính khử mạnh, nó bị oxi hoá dễ dàng thành ion .

D. Hỗn hợp gồm bột nhôm và bột oxit sắt từ được gọi là hỗn hợp tecmit.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 15:

Trường hợp nào sau đây thu được Al

A. Cho dung dịch ( vào dung dịch NaOH dư

B. Cho dung dịch ( vào dung dịch HCl dư

C. Cho dung dịch ( vào dung dịch Ca

D. Cho dung dịch ( vào dung dịch

Lời giải:

Đáp án: D