Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8-15: Cho 1,36 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm kế tiếp nhau trong nhóm IA tác dụng hết với nước thu được 0,56 lít khí H2 (đktc). Đó là 2 kim loại nào sau đây ?

Câu 8:

Cho 1,36 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm kế tiếp nhau trong nhóm IA tác dụng hết với nước thu được 0,56 lít khí (đktc). Đó là 2 kim loại nào sau đây ?

A. Na, K.   B. Rb, Cs.   C. K, Rb.   D. Li, Na.

Lời giải:

Đáp án: A

Gọi công thức của 2 kim loại là M

2M + O → 2MOH +

= = 0,05 mol

⇒ M = 1,36 : 0,05 = 27,2

⇒ 2 kim loại là: Na(23); K (39)

Câu 9:

Cho a mol vào dung dịch chứa b mol NaOH, thu được dung dịch X. Dung dịch X vừa tác dụng được với HC1 vừa tác dụng được với KOH. Quan hệ giữa a và b là

A. a > b.   B. b > 2a

C. a = b.   D. b < 2a.

Lời giải:

Đáp án: D

Do dung dịch X vừa tác dụng với HCl, vừa tác dụng với KOH ⇒ Dung dịch X chưa muối

: < 2 ⇒ b < 2a

Câu 10:

Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol đồng thời khuấy đều, thu được khí X và dung dịch Y. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch Y thấy xuất hiện m gam kết tủa. Biểu thức liên hộ giữa m với a và b là

A. m = 100(2b - a)   B. m = 56(2a - b).

C. m = 100(a - b).   D. m = 197(a + b).

Lời giải:

Đáp án: A

Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch , có khí CO2 thoát ra nên sau khi tạo muối ,HCl dư tác dụng với tạo ra khí. Khi cho Ca vào dung dịch Y xuất hiện kết tủa ⇒ Dung dịch Y vẫn còn ( chỉ tác dụng với 1 phần sinh ra để tạo khí, sau đó hết)

Câu 11:

Dung dịch NaOH 20% (D = 1,22 g/cm3) có nồng độ của các ion thế nào ? Hãy chọn nồng độ ở cột II để ghép vội ion ở cột I cho phù hợp với dung dịch trên

Lời giải:

Cột I Cột IIa) Nồng độ cation Na+ là:

b) Nồng độ anion OH- là:

c) Nồng độ cation H+ là:

1) 0,61M

2) 6,10 M

3) 1,22M

4) 12,20M

5) 0,164.10-14 M

Chuyển nồng độ C% sang nồng độ CM của dung dịch NaOH được:

= 6,10 M

[] = [] = 6,10M

[] = /[] = 0,164.M

Nối: a - 2; b - 2, c - 5

Câu 12:

Nhóm kim loại nào sau đây đều là kim loại nhẹ

A. Li, Zn, Fe, Cu   B. Mg, Al, Sn, Pb

C. Na, K, Mg, Al   D. K, Ba, Ag, Zn

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 13:

Các ion và nguyên tử nào sau đây có cấu hình electron ?

A. , , , và Ne   B. , , , và Ar

C. , , , và Ne   D. , , ,

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 14:

Người ta thực hiện các phản ứng sau:

(1) Điện phân NaOH nóng chảy

(2) Điện phân dung dịch NaCl có vách ngăn

(3) Điện phân NaCl nóng chảy

(4) Cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl

(5) Cho dung dịch NaOH tác dụng với kim loại K.

Phản ứng chuyển ion thành Na là

A. (1)   B. (1), (2)   C. (3), (4)   D. (1), (3)

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 15:

Công dụng nào sau đây không phải là NaCl

A. Để điều chế kim loại Na

B. Để điều chế , HCl, nước Gia - ven

C. Khử chua cho đất

D. Làm dịch truyền trong y tế

Lời giải:

Đáp án: C