Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Xác định các chất trong chuỗi phản ứng :

Câu 7:

Xác định các chất trong chuỗi phản ứng :

Lời giải:

A: CaO   B: O

C: Ca   D: HCl

E:    F: Z:

X: Ba   T: Ba(

Y: KOH   R:    U: Ca(