Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Trong quá trình sản xuất NH3 thu được hỗn hợp gồm ba khí : H2, N2 và NH3.

Câu 7:

Trong quá trình sản xuất thu được hỗn hợp gồm ba khí : , . Trình bày phương pháp hoá học để chứng tỏ sự có mặt của mỗi khí trong hỗn hợp.

Lời giải:

Dùng giấy quỳ tím ẩm : nhận biết sự có mặt của . Dẫn khí qua dung dịch HCl dư để hấp thụ hoàn toàn ; dẫn khí còn lại qua ống đựng CuO nung nóng : CuO bị khử và có O ngưng tụ chứng tỏ có ; khí nitơ không cháy, không duy trì sự cháy.