Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Để xà phòng hoá hoàn toàn 19,4 g hỗn hợp hai este đơn chức A và B cần 200 ml dung dịch natri hiđroxit l,5M.Sau khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp nhau và một muối khan X duy nhất.

Câu 7:

Để xà phòng hoá hoàn toàn 19,4 g hỗn hợp hai este đơn chức A và B cần 200 ml dung dịch natri hiđroxit l,5M.Sau khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp nhau và một muối khan X duy nhất. Tìm công thức cấu tạo, gọi tên và tính phần trăm khối lượng của mỗi este có trong hỗn hợp ban đầu.

Lời giải:

= 1,5.0,2 = 0,3 mol

Hai este có cùng gốc axit vì cùng tạo ra một muối sau khi xà phòng hoá. Đặt công thức của 2 este là RCOOR1 và RCOOR2

Đặt công thức chung của 2 este là RCOOR’

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

Theo phương trình hoá học : = = 0,3 mol

= 19,4/0,3 = 64,67

+ = 64,67 – 44 = 20,67

Vậy hai ancol phải là OH và OH, còn axit là HCOOH.

Công thức cấu tạo của 2 este là :

(metyl fomat) và (etyl fomat).

Gọi số mol của trong hỗn hợp là x và y.

Ta có hệ pt:

= x+ y = 0,3

= 60x + 74y = 19,4

→ x= 0,2 ; y= 0,1

= 0,2.60/19,4 x 100% = 61,86%

= 100 - 61,86 = 38,14%