Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Có các chất : NH3, CO2, HCl, KOH, Na2CO3. Có thể dùng những chất nào để kết tủa Al(OH)3 từ dung dịch :

Câu 7:

Có các chất : , , HCl, KOH, . Có thể dùng những chất nào để kết tủa Al từ dung dịch :

a) Nhôm clorua ?

b) Natri aluminat ?

Lời giải:

a) Các chất có thể dùng là , KOH, :

+ + O → Al ↓ + Cl

+ 3KOH (vừa đủ) → Al↓ + 3KCl

+ + O → 2Al↓ + ↑+ 6NaCl

b) Các chất có thể dùng là , HCl :

+ + O → Al↓+

+ HCl (vùa đủ) + O →Al↓+ NaCl.