Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Cho các chất rắn sau :

Câu 7:

Cho các chất rắn sau : , , , Zn(, . Chỉ dùng thêm tối đa hai hoá chất có thể phân biệt được các chất trên hay không ?

Lời giải:

Có thể dùng O và dung dịch HCl để phân biệt các chất

Dùng O : , , Zn( tan (I) ; , không tan (II).

Cho dung dịch HCl vào (I) : nhận ra (có khí bay ra).

Lấy cho vào hai dung dịch còn lại, dung dịch nào tạo kết tủa là dung dịch Zn(.

Cho dung dịch HCl vào (II) : không tan, tan và có khí bay ra.