Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7-11: Dãy chất nào sau đây có tất cả các chất đều không tham giả phản ứng thủy phân A. Saccarozơ, tinh bột B. Xenlulozơ, saccarozơ C. Fructozơ, glucozơ D. Tinh bột, mantozơ

Câu 7:

Dãy chất nào sau đây có tất cả các chất đều không tham giả phản ứng thủy phân

A. Saccarozơ, tinh bột   B. Xenlulozơ, saccarozơ

C. Fructozơ, glucozơ   D. Tinh bột, mantozơ

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 8:

Chất lỏng hoà tan được xenlulozơ là

A. benzen.   B. ete.

C. etanol.   D. nước Svayde.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 9:

Cho sơ đồ chuyển hoá sau : Tinh bột → X → Y → Axit axetic.

X và Y lần lượt là

A. glucozơ, ancol etylic.   B. mantozơ, glucozơ.

C. glucozơ, etyl axetat.   D. ancol etylic, anđehit axetic.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 10:

Dãy chất nào sau đây gồm tất cả các chất đều tác dụng được với O (khi có mặt chất xúc tác, trong điều kiện thích hợp)

A. saccarozơ, glucozơ, tinh bột

B. saccarozơ, xenlulozơ, glucozơ

C. saccarozơ, glucozơ, fructozơ

D. saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 11:

Khi thuỷ phân một lượng saccarozơ thu được 270 g hỗn hợp glucozơ và fructozơ. Khối lượng saccarozơ đã thuý phân là

A. 513 g.   B. 288 g.

C. 256,5 g.   D. 270 g.

Lời giải:

Đáp án: C