Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Xác định những chất cần lấy cho sơ đồ phản ứng sau :

Câu 6:

Xác định những chất cần lấy cho sơ đồ phản ứng sau :

Lời giải:

M: Al

B :

Z : O

X :

D : Al

C:

E :