Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Viết các phương trình hoá học để hoàn thành các dãy biến hoá sau :

Câu 6:

Viết các phương trình hoá học để hoàn thành các dãy biến hoá sau :

a) CHO → → B

b) COOH → CHBrCOOH → =CHCOOK→ =CHCOOH → = → polime

=CHO → COOH → COOCH= → polime 1 → polime 2

Lời giải:

a) = + 1/CHO

CHO + + O → COOH + 2HBr

COOH + OH + O

COOH + OH → + O

OH

b) COOH + CHBrCOOH + HBr

CHBrCOOH + = CHCOOK + KBr + O

=CHCOOK + HCl → =CHCOOH + KCl

=CHCOOH + OH = + O

c) = + CHO

CHO + COOH

COOH + COOCH=

COOCH=→ (--CH--)n