Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Đun sôi a gam một triglixerit X với dung dịch kali hiđroxit (dư) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,92 g glixerol và m gam hỗn hợp Y gồm muối của axit oleic (C17H33COOH) và 3,18 g muối của axit linoleic (C17H31COOH).

Câu 6:

Đun sôi a gam một triglixerit X với dung dịch kali hiđroxit (dư) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,92 g glixerol và m gam hỗn hợp Y gồm muối của axit oleic (COOH) và 3,18 g muối của axit linoleic (COOH).

a) Tìm công thức cấu tạo có thể có của triglixerit trên.

b) Tính a.

Lời giải:

a) = 0,01mol

X là triglixerit của glixerol với axit oleic và axit linoleic nên có công thức dạng

((, với x + y = 3.

Phản ứng của X với KOH :

(( + 3KOH → COOK + COOK +

Từ pt: = x. = 0,01x mol = 3,18/318 = 0,01 mol

→ x = 1 → y = 2

X có công thức cấu tạo : (.

b) Ta có : = 0,02 mol ⟹ = 0,02.320 = 6,4 (g)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có :

a = (0,92 + 6,4 + 3,18)- 0,03.56 = 8,82 (g)