Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Chỉ số axit là số miligam KOH cần để trung hoà axit béo tự do có trong 1 g chất béo. Để xà phòng hoá 100 kg chất béo (giả sử có thành phần là triolein) có chỉ số axit bằng 7 cần 14,1 kg kali hiđroxit.

Câu 6:

Chỉ số axit là số miligam KOH cần để trung hoà axit béo tự do có trong 1 g chất béo. Để xà phòng hoá 100 kg chất béo (giả sử có thành phần là triolein) có chỉ số axit bằng 7 cần 14,1 kg kali hiđroxit. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính khối lượng muối thu được.

Lời giải:

Chất béo có công thức ( tác dụng với kiềm :

( + 3KOH → COOK + (1)

Phản ứng trung hoà axit:

RCOOH + KOH → RCOOK + O (2)

= 14100 g → = 251,786 mol

Số g KOH để trung hoà axit béo là 700 g ứng với số mol KOH là 12,5 mol.

Theo(2) : = = 12,5 mol

= = 12,5 mol→ = 12,5.18 = 225 (g)

Số mol KOH tham gia phản ứng (1) là : 251,786 - 12,5 = 239,286 (mol)

Số mol glixerol sinh ra = 1/3 . = 239,286/3 = 79,762 (mol)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng :

= + - -

= 100000 + 14100 - 225 - 79,762.92 = 106536,896 (g) =106,54 kg.