Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6-9: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Dung dịch glucozơ tác dụng với Cu trong môi trường kiềm khi đun nóng cho kết tủa O.

B. Dung dịch trong oxi hoá glucozơ thành amoni gluconat và tạo ra bạc kim loại.

C. Dẫn khí hiđro vào dung dịch glucozơ đun nóng có Ni làm chất xúc tác, sinh ra sobitol.

D. Dung dịch glucozơ phản ứng với Cu, trong môi trường kiềm ở nhiệt độ cao tạo ra phức đồng glucozơ [Cu(].

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 7:

Trong các phản ứng dưới đây của glucozơ, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa - khử?

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 8:

Đun nóng dung dịch chứa 27 g glucozơ với dung dịch AgN03/ dư thì khối lượng Ag thu được tối đa là

A. 21,6 g   B. 10,8 g

C.32,4 g   D. 16,2 g

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 9:

Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. Toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca (lấy dư), tạo ra 80 g kết tủa. Giá trị của m là

A. 72   B.54

C. 108   D. 96

Lời giải:

Đáp án: D

= = = 0,8 mol

= ½ = 0,8 : 2 = 0,4 mol

m = 0,4.180 : 75% = 96g