Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Theo Tiêu chuẩn Việt Nam, nồng độ cho phép của ion Cu2+ trong nước uống không được phép vượt quá 3 mg/l. Khi cho dung dịch H2S dư vào 500 ml một mẫu nước thấy có 0,00144 g kết tủa. Hỏi mẫu nước trên đã bị ô nhiễm đồng chưa

Câu 5:

Theo Tiêu chuẩn Việt Nam, nồng độ cho phép của ion trong nước uống không được phép vượt quá 3 mg/l. Khi cho dung dịch S dư vào 500 ml một mẫu nước thấy có 0,00144 g kết tủa. Hỏi mẫu nước trên đã bị ô nhiễm đồng chưa

Lời giải:

+ S → CuS +

= 0,00144/96 = 0,0000015 mol

Nồng độ là:

0,0000015.64/0,5 = 0,00192(g/l) = 1,92(mg/l)

Như vậy mẫu nước này chưa bị ô nhiễm đồng.