Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Đun sôi 8,9 g triglixerit X là chất rắn trong duns dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,92 g glixerol và m gam muối của axit béo X. Tính m và tìm công thức cấu tạo của X

Câu 5:

Đun sôi 8,9 g triglixerit X là chất rắn trong duns dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,92 g glixerol và m gam muối của axit béo X. Tính m và tìm công thức cấu tạo của X

Lời giải:

+ 3NaOH → 3RCOONa +

0,01 mol   0,03 mol   0,03 mol ←   0,01 mol

= 8,9/0,01 = 890 g/mol

3R + 3.44 + 41 = 890 → R = 239.

Vì X rắn nên gốc R là gốc no : + 1 ⟹ 14n + 1 = 239.

⟹ n = 17, Vậy X : (.

Khối lượng của muối : m = + - = 8,9+ 0,03.40-0,92 = 9,18 (g).