Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Để khử khí H2S trong phòng thí nghiệm có thể dùng chất nào ?

Câu 5:

Để khử khí S trong phòng thí nghiệm có thể dùng chất nào ?

Lời giải:

Dùng dung dịch hoặc khí dư.