Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các khí :

Câu 4:

Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các khí : , , , HCl và S đựng trong các bình riêng biệt.

Lời giải:

Dùng giấy quỳ tím ẩm : HCl và S làm đổi màu quỳ tím thành đỏ ; làm đổi màu quỳ tím thành xanh ; làm mất màu quỳ tím.

Dùng giấy tẩm dung dịch Pb( : S làm giấy có màu đen.