Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 30: Chỉ dùng nước và dung dịch HCl hãy trình bày cách nhận biết 4 chất rắn (đựng trong 4 lọ riêng biệt) : Na2CO3, CaCO3, Na2SO4, CaSO4.2H2O.

Câu 30:

Chỉ dùng nước và dung dịch HCl hãy trình bày cách nhận biết 4 chất rắn (đựng trong 4 lọ riêng biệt) : , , , .O.

Lời giải:

Hoà vào nước ta được hai nhóm chất :

(1) Tan trong nước là . Phân biệt 2 chất này bằng dung dịch HCl. Tác dụng với dung dịch HCl là (sủi bọt khí) ; không tác dụng với dung dịch HCl là .

(2) Không tan trong nước là .O. Dùng dung dịch HCl để nhận ra (có sủi bọt khí) còn lại là .O.