Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 26: Hỗn hợp X chứa K20, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước dư, đun nóng thu được dung dịch Y. Xác định các ion có trong dung dịch Y.

Câu 26:

Hỗn hợp X chứa 0, Cl, có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước dư, đun nóng thu được dung dịch Y. Xác định các ion có trong dung dịch Y.

Lời giải:

Giả sử ban đầu mỗi chất đều là a mol.

Khi cho vào nước thì chỉ có O tác dụng với nước

O + O → 2KOH

a   → 2a (mol)

KOH + Cl → KCl + + O

a   a (mol)

2KOH + + + O

a   a   0,5a   0,5a (mol)

+

(0,5a + 0,5a)   a

Vậy cuối cùng chỉ còn ,