Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 25: Viết phương trình phản ứng trong sơ đồ biến hóa sau:

Câu 25:

Viết phương trình phản ứng trong sơ đồ biến hóa sau:

Lời giải:

(1) → Mg +

(2) 2Mg + → 2MgO

(3) MgO + → Mg( + O

(4) 2Mg(→ 2MgO + +

(5) MgO + 2HCl → + O

(6) + 2NaOH → Mg + 2NaCl

(7) Mg→ MgO + O

(8) MgO + + O

(9) + +

(10) + + O → Mg(