Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 24: Viết PTHH của các phản ứng trong sơ đồ biến hoá sau :

Câu 24:

Viết PTHH của các phản ứng trong sơ đồ biến hoá sau :

Lời giải:

(1) Ca + 2C →

(2) + 2HCl→ +

(3) + → Ca + +

(4) Ca→ CaO + O

(5) CaO +

(6) + + O → Ca(

(7) Ca( + + O

(8) Ca( → Ca( +

(9) + → Ca( + + O

(10) + → Ca( + AgCl

(11) + 2HCl → + O +

(12) Ca + + O → +

(13) Ca + O → Ca +

(14) Ca dư + + O

(15) Ca + + O

(16) + 2HCl → + O +