Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 24: Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Tính thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân.

Câu 24:

Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Tính thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân.

Lời giải:

Trong quá trình điện phân cation nào có tính oxi hoá mạnh hơn sẽ thu e trước, anion nào có tính khử mạnh hơn sẽ nhường e trước. Trong dung dịch đã cho thứ tự như sau :

- Ở catot: > (O) >

- Ở anot: > (O) >

Ghép các ion thành phân tử để viết pt điện phân. Các ion điện phân trước

→ Cu + (1)

+ → 2Cu + + (2)

Thời gian cần thiết để điện phân ở (1):

Thời gian còn lại để điện phân (2) là: 9650- 5790= 3860 (s)

Tính khối lượng thu được khi điện phân trong 3860 s:

Tổng số mol khí thu được ở anot là: 0,06+0,02=0,08 mol

Thể tích khí thu được ở anot là: 0,08.22,4=1,792 (l)