Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 24: Cho 100 ml dung dịch NaOH X mol/1 (x > 0,4M) vào dung dịch chứa 0,02 mol MgCl2 và 0,02 mol AlCl3. Lọc lấy kết tủa và nung đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Để m nhỏ nhất thì giá trị của X bằng bao nhiêu.

Câu 24:

Cho 100 ml dung dịch NaOH X mol/1 (x > 0,4M) vào dung dịch chứa 0,02 mol và 0,02 mol . Lọc lấy kết tủa và nung đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Để m nhỏ nhất thì giá trị của X bằng bao nhiêu.

Lời giải:

+ 2NaOH → Mg↓ + 2NaCl

Al + 3NaOH → Al↓ + 3NaCl

NaOH + Al + O

Kết tủa nhỏ nhất khi Al tan hết

= + +

= 2.0,02 + 3.0,02 + 0,02 = 0,12 mol

Vậy x = 0,12/0,1 = 1,2M