Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 24: Cho 0,04 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0,07 mol AgNO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu

Câu 24:

Cho 0,04 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0,07 mol . Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu

Lời giải:

Sử dụng phương trình cho – nhận e ta có:

Fe → + 2e    + 1e → Ag

0,035 ← 0,035 ← 0,07   0,07 → 0,07 → 0,07

Chất rắn thu được sau phản ứng gồm: Ag 0,07 mol và Fe dư 0,005 mol.

= 0,07.108 + 0,005.56 = 7.84 (g)