Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 23: Từ các chất riêng biệt : CuSO4, CaCO3, FeS cần điều chế được các kim loại Cu, Ca, Fe. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. (Các điều kiện khác có đủ).

Câu 23:

Từ các chất riêng biệt : , , FeS cần điều chế được các kim loại Cu, Ca, Fe. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. (Các điều kiện khác có đủ).

Lời giải:

Điều chế Cu:

+ → 2Cu + +

Điều chế Ca: + 2HCl → + O + → Ca +

Điều chế Fe: FeS+ 2HCl → + S

Fe +