Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 23: Hoà tan 0,12 mol FeCl3, 0,15 mol MgSO4 và 0,16 mol Al2(SO4)3 vào dung dịch chứa 0,4 mol H2SO4 và 0,1 mol HCl được dung dịch X. Cho 254 ml dung dịch NaOH 10M vào X được m gam kết tủa. Xác định giá trị của m.

Câu 23:

Hoà tan 0,12 mol , 0,15 mol và 0,16 mol ( vào dung dịch chứa 0,4 moi và 0,1 mol HCl được dung dịch X. Cho 254 ml dung dịch NaOH 10M vào X được m gam kết tủa. Xác định giá trị của m.

Lời giải:

= 0,12 mol = 0,32 mol

= 0,9 mol = 2,54 mol

Khi cho NaOH vào dd X thì:

(1) + O

= = 0,9mol

(2) + → Fe

= = 3.0,12= 0,36 mol

(3) + → Mg

= 2 = 2.0,15=0,3mol

Từ (1),(2) và (3) → = 2,54- 0,9- 0,36- 0,3= 0,98 mol

(4) + → Al

= = 3.0,32=0,96 mol

Do dư 0,02 mol nên tiếp tục có pứ:

(5) Al + - + O

= 0,32 -0,02 = 0,3 mol

Vậy kết tủa gồm Fe: 0,12 mol, Mg: 0,15 mol, Al: 0,3 mol

→ m ↓= 0,12.107+ 0,15.58+ 0,3.78 = 44,94g