Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 23: Cho 0,04 mol Fe vào dung dịch chứa 0,08 mol HNO3 thấy thoát ra khí NO duy nhất. Sau khi phản ứng kết thúc thì khối lượng muối thu được là bao nhiêu

Câu 23:

Cho 0,04 mol Fe vào dung dịch chứa 0,08 mol thấy thoát ra khí NO duy nhất. Sau khi phản ứng kết thúc thì khối lượng muối thu được là bao nhiêu

Lời giải:

Sử dụng pt cho- nhận e và pt bán pứ, ta có:

Fe → + 3e + 3e → NO + + O

0,02 ← 0,02 ← 0,06 (mol) 0,08 → 0,06 (mol)

Fe dư: 0,02 mol

Fe +

0,01 ← 0,02 → 0,03 (mol)

Muối thu được là Fe( : 0,03mol → = 5,4g.