Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 22: Về mặt hoá học thì nước có tính cứng tạm thời và nước có tính cứng vĩnh cửu khác nhau ở điểm nào ?

Câu 22:

Về mặt hoá học thì nước có tính cứng tạm thời và nước có tính cứng vĩnh cửu khác nhau ở điểm nào ?

Lời giải:

Khác nhau về thành phần anion của muối.

- Nước có tính cứng tạm thời chứa anion khi đun nóng bị phân huỷ thành ion cacbonat làm kết tủa .

- Nước có tính cứng vĩnh cửu chứa các anion , khi đun nóng không làm kết tủa