Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 22: Trình bày phương pháp hoá học điều chế các kim loại Ca, Na, Cu từ những muối riêng biệt: CaCO3, Na2SO4, Cu2S.

Câu 22:

Trình bày phương pháp hoá học điều chế các kim loại Ca, Na, Cu từ những muối riêng biệt: , , S.

Lời giải:

Có thể điểu chế kim loại theo các sơ đồ sau :

a) → Ca

b) →Na

c) → Cu

→ Cu