Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 22: Cho 1,84 g hỗn hợp Fe và Mg vào lượng dư dung dịch HNO3 thấy thoát 0,04 mol khí NO duy nhất. Xác định số mol Fe và Mg trong hỗn hợp

Câu 22:

Cho 1,84 g hỗn hợp Fe và Mg vào lượng dư dung dịch thấy thoát 0,04 mol khí NO duy nhất. Xác định số mol Fe và Mg trong hỗn hợp

Lời giải:

Đặt x,y lần lượt là số mol Fe và Mg

Sử dụng phương trình cho - nhận e và áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có

Fe → + 3e

x &rarrr; 3x (mol)

+ 3e →

0,12 → 0,04

Mg → + 2e

y → 2y mol

Ta có 3x + 2y = 0,12

Mặt khác khối lượng hỗn hợp: = 56x + 24y = 1,84

Giải hệ ta có x = 0,02; y = 0,03