Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 22: Cho 13,5 g Al vào dung dịch NaOH nóng, lấy dư. a) Viết phương trình hoá học của phản ứng dưới dạng phân tử và ion thu gọn.

Câu 22:

Cho 13,5 g Al vào dung dịch NaOH nóng, lấy dư.

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng dưới dạng phân tử và ion thu gọn.

b) Tính thể tích khí bay ra ở 735 mmHg và 22,5°C.

Lời giải:

a) 2Al + 2NaOH + O → +

natri aluminat

2Al + + O → +

ion aluminat

b) = 13,5/27 = 0,5 mol

= 3/2 = 3/2 . 0,5 = 0,75 mol

= nRt/P = 18,8l