Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 21: Tiến hành hai thí nghiệm sau : - Thí nghiệm 1 : Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M. - Thí nghiệm 2 : Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.

Câu 21:

Tiến hành hai thí nghiệm sau :

- Thí nghiệm 1 : Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu( 1M.

- Thí nghiệm 2 : Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch 0,1M.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Lập biểu thức biểu diễn mối quan hộ giữa V1 và V2.

Lời giải:

Do Fe dư nên cả hai trường hợp muối đều phản ứng hết.

Thí nghiệm 1: khối lượng rắn thu được là:

= m + (64-56).(gam)

Thí nghiệm 2 : khối lượng rắn thu được là:

= m + (108.0, - 56.0,/2) (g)

= => =