Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 21: Thực hiện hai thí nghiệm : 1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO.

Câu 21:

Thực hiện hai thí nghiệm :

1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch 1M thoát ra lít NO.

2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa 1M và 0,5M thoát ra lít NO.

Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Lập biểu thức biểu diễn mối quan hệ giữa .

Lời giải:

Ta viết PTHH dạng ion rút gọn cho cả hai thí nghiệm như sau :

3Cu + + + 2NO + O

- Thí nghiệm 1 : ta có số mol các chất và ion : Cu : 0,06 mol; : 0,08 mol; : 0,08 mol.

phản ứng hết ⟹ = = 0,08/4 . 22,4 = 0,448 lít

-Thí nghiệm 2: Ta có số mol các chất và ion: Cu: 0,06 mol; : 0,16 mol; : 0,08 mol

và Cu phản ứng vừa đủ ⟹ = = (0,16:4).22,4 = 0,896 lít

=