Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 21: Có gì giống và khác nhau khi cho khí CO2 và dung dịch HCl loãng tác dụng với dung dịch NaAlO2? Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

Câu 21:

Có gì giống và khác nhau khi cho khí và dung dịch HCl loãng tác dụng với dung dịch ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

Lời giải:

- Kết tủa xuất hiện, không tan trong dư :

+ + O → Al +

- Kết tủa xuất hiện rồi tan trong dung dịch HCl dư :

+ HCl + O → Al + NaCl

Al + 3HCl → + O.